Inleiding

Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd is in de Stichting The Pearls of Africa. Vanuit dit beleidsplan wordt vorm gegeven aan de uitvoering van de activiteiten.

In 2013 vertrok de familie Kwint bestaande uit Remco (39), Joanne (33), Noa (8) en Finn (5) voor onbepaalde tijd naar Uganda om zich daar in te zetten voor het christelijke weeshuis en dagopvang voor gehandicapten “Home Sweet Home” genaamd. Na een jaar binnen deze stichting te hebben gewerkt werd hun interesse gewekt om ook eens “buiten de poorten” te kijken naar hoe de lokale bevolking leeft. In de arme dorpjes werden zij getroffen door de vaak ermbarmelijke omstandigheden waarin de lokale bevolking soms probeert te (over)leven. Kinderen gaan vaak niet naar school, hebben niet voldoende middelen voor een goede medische verzorging, wonen in een slechte hygiënische omgeving en de ouders zijn ook onwetend over bepaalde ziekten en gevaren die op de loer liggen.

De familie Kwint zet zich in om deze slechte omstandigheden voor de lokale bevolking te kunnen verbeteren. Iedereen heeft recht op de primaire levensbehoeften!

Om de familie Kwint te helpen met het realiseren van de doelen is in 2015 de stichting The Pearl of Africa opgericht.

De naam The Pearls of Africa en haar logo is ontstaan uit de gedachte dat ieder kind gelijk is. De parel wordt door wederzijdse samenwerking tussen Nederland en Uganda trots omhoog gehouden. De 2 kinderen symboliseren die samenwerking tussen Nederland en Uganda.

The Pearls of Africa stelt zich ten doel fondsen te werven voor projecten in de meest arme dorpjes rondom de tweede grootste stad van Uganda, Jinja, op het gebied van scholing, medische zorg, woonomstandigheden en voorlichting voor kansarmen.

Strategie:

Visie en missie

Stichting The Pearls of Africa is een organisatie die zich inzet voor verbetering van de leefomstandigheden en ontwikkeling van kansarme mensen in Afrika ongeacht ras, sekse of godsdienst.

Stichting The Pearls of Africa geeft invulling aan haar missie door hulp te verlenen aan projecten voornamelijk rondom de tweede grootste stad van Uganda, Jinja. Zij werft niet alleen fondsen, maar stimuleert ook betrokkenheid van mensen, bedrijven en organisaties om ongelijkheid op sociaal, educatief en medisch vlak in Uganda onder de aandacht te brengen.

De Stichting The Pearls of Africa tracht haar doelen te verwezenlijken door het verkrijgen van financiële middelen teneinde de activiteiten in Uganda, in de regio van Jinja te ondersteunen en uit te breiden. Financiële middelen worden voornamelijk verkregen middels de website www.thepearlsofafrica.nl, mailingen, (inzameling) acties en gerichte uitleg aan (kerkelijke) instanties, bedrijven en individuele personen.

Door het oprichten van de stichting en de daarbij behorende website wordt geprobeerd een bredere basis te leggen om zo het aantal donateurs hopelijk uit te kunnen breiden. Op deze manier kunnen er meer fondsen worden gewonnen. Als gevolg hiervan zal er meer naamsbekendheid komen en zullen meer mensen betrokken raken bij de activiteiten van The Pearls of Africa. Dit alles zorgt er uiteindelijk voor dat meer kansarme mensen bereikt kunnen worden en meer mensen daarmee kans krijgen op een beter leven!

Het beleid

1-De stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden van goed onderwijs.

In samenwerking met LifeStep (www.facebook.com/lifestep.ministriesuganda) zal worden bekeken welke school het best aansluit bij welk kind. De stichting The Pearls of Africa zal zorgdragen voor:

 • Het voldoen van het schoolgeld
 • De aanschaf van de benodigde boeken
 • De aanschaf van een schooluniform
 • De aanschaf van diverse andere benodigdheden die de school verlangt.

2-De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen in de dorpjes medische hulp te kunnen verlenen. Hierbij valt te denken aan:

 • Vervoer van/naar het ziekenhuis/de kliniek.
 • Het voldoen van de medische kosten
 • Advisering van de noodzaak van goede hygiëne
 • Advisering over ziektes als Malaria en HIV.

3-De stichting stelt zich als doel ervoor te zorgen dat de lokale bevolking in een goede hygiënische woonomgeving kan leven. Om dit te kunnen bereiken zorgt de stichting voor oa:

 • Het bekostigen van de reparatie/renovatiekosten bij lekkage of slijtage van de woning.
 • Het voldoen van de bouwkosten daar waar reparatie niet meer mogelijk is.
 • Leveren van matrassen/ muggennetten
 • Advisering van een goede hygiëne

4-De stichting tracht de opgedane kennis over te dragen aan de lokale bevolking. Dit betekent dat de stichting zich zal inzetten voor:

 • Een ‘lifecourse’ training waarin alle belangrijke aspecten mbt gezondheid, financiën en family planning gedeeld zal worden
 • Advisering van de noodzaak van goede hygiëne
 • Advisering over ziektes zoals Malaria en HIV
 • Advisering over het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud

Werkzaamheden

PR & Communicatie worden ingezet ter ondersteuning van fondsenwerving. De website www.thepearlsofafrica.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs. Op de website, die regelmatig wordt geactualiseerd, is informatie te vinden over lopende en afgeronde projecten.

Organisatie:

Bestuur:

Het bestuur van de stichting komt minstens vier maal per jaar bijeen. Het bestuur van de stichting werkt 100% onbezoldigd.

Financiën

Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door de penningmeester het boekjaar afgesloten. Voor 1 Juli van het nieuwe kalenderjaar zal de jaarrekening, inclusief een toelichting op deze jaarrekening na goedkeuring van een externe deskundige worden openbaar gemaakt. Er zal altijd worden gestreefd naar minimalisering van kosten. Overheadkosten zijn er niet waardoor Stichting The Pearls of Africa in staat is de ontvangen middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden.

Evaluatie van het beleid

Per kwartaal zal het bestuur een evaluatie doen waarin projectvoortgang en financiën op de agenda zullen staan.