ANBIANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Meer informatie over wat dit inhoudt vindt u op de website van de belastingdienst.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
– Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
– Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
– Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
–  Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
–  Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Als gevolg van de per 1 januari 2014 gewijzigde regelgeving zijn op deze pagina samengevat de gegevens zoals die openbaar moeten zijn via onze internetsite.

Naam: Stichting The Pearls of Africa

RSIN/fiscaal nummer: 855018239

Nummer KvK: 62927396

Contactgegevens: Stichting The Pearls of Africa, Schoterstraat 16, 2435 XL Zevenhoven.

Bestuurssamenstelling: Voorzitter: R. Kwint   /   Secretaris: J.S. Zwarts  /   Penningmeester: F.G.H. Redegeld

Beleidsplan: Zie de website onder “Over The Pearls of Africa” het kopje “Beleidsplan”.

Beloningsbeleid: Er is geen vorm van beloningsbeleid. Het bestuur zet zich vrijwillig in en ontvangt geen beloning. Overheadkosten zijn er niet waardoor Stichting The Pearls of Africa instaat is de ontvangen middelen vrijwel geheel aan de projecten te besteden. Er zal altijd worden gestreefd naar minimalisering van kosten.

Doelstelling:

1-De stichting stelt zich ten doel kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden van goed onderwijs.

In samenwerking met LifeStep (www.facebook.com/lifestep.ministriesuganda) zal worden bekeken welke school het best aansluit bij welk kind. De stichting The Pearls of Africa zal zorgdragen voor:

 • Het voldoen van het schoolgeld
 • De aanschaf van de benodigde boeken
 • De aanschaf van een schooluniform
 • De aanschaf van diverse andere benodigdheden die de school verlangt.

2-De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen in de dorpjes medische hulp te kunnen verlenen. Hierbij valt te denken aan:

 • Vervoer van/naar het ziekenhuis/de kliniek.
 • Het voldoen van de medische kosten
 • Advisering van de noodzaak van  goede hygiene
 • Advisering over ziektes als Malaria en HIV.

3-De stichting stelt zich als doel ervoor te zorgen dat de lokale bevolking in een goede hygienische woonomgeving kan leven. Om dit te kunnen bereiken zorgt de stichting voor oa:

 • Het bekostigen van de reparatie/renovatiekosten bij lekkage of slijtage van de woning.
 • Het voldoen van de bouwkosten daar waar reparatie niet meer mogelijk is.
 • Leveren van matrassen/ muggennetten
 • Advisering van een goede hygiene

4-De stichting tracht de opgedane kennis over te dragen aan de lokale bevolking. Dit betekent dat de stichting zich zal inzetten voor:

 • Een ‘lifecourse’ training waarin alle belangrijke aspecten mbt gezondheid, financien en family planning gedeeld zal worden
 • Advisering van de noodzaak van goede hygiene
 • Advisering over ziektes zoals Malaria en HIV
 • Advisering over het kunnen voorzien in eigen levensonderhoud

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Onder het kopje “Nieuws” en in onze nieuwsbrieven schenken wij ruim aandacht aan de activiteiten van Stichting The Pearls of Africa.

Financiële verantwoording: zie de website onder “Over The Pearls of Africa” het kopje “Financieel” voor de jaarstukken en bijbehorende toelichting daarop.